انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

برنامه امتحانی

برنامه امتحانی ترم پاییز 1402


دلیل باز پرداخت