انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی ترم پاییز1402


دلیل باز پرداخت