انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

برنامه کلاسی

برنامه کلاسی ترم بهمن 140

تمامی کلاس ها در دو زمان ارائه می گردد : 1. از شنبه تا چهارشنبه 2. فقط پنجشنبه ها

دانشجویان می توانند یکی از این زمان ها را برای درس خود انتخاب نمایند


دلیل باز پرداخت