انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

آرشیو: تکالیف

توضیحات.

امکان اخذ جمعا 30 واحد درسی 6 واحد به صورت نیمه حضوری

دلیل باز پرداخت