انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

درخواست تطبیق واحد

دلیل باز پرداخت