انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

کلاس های شنبه تا چهارشنبه ترم بهمن 1401

دلیل باز پرداخت