انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

ثبت نام طرح معرفت جویی جهاد تبیین

دلیل باز پرداخت