انتخاب بیش از 2 درس (4 واحد) در هر ترم مقدور نمی باشد.

ثبت نام طرح معرفت جویی جهاد تبیین

تمامی دوره ها به صورت حضوری برگزار می گردد

پس از اتمام دوره گواهی پایان دوره صادر می شود

در صورت گذراندن 6 دوره از این مرکز به مدت 3 ترم مدرک از تهران صادر می شود 

جهت ادامه و ثبت نام بر روی نام هر دوره کلیک فرمایید

دوره ها :
دلیل باز پرداخت